Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên - Năm B

Bài giảng Chúa Nhật 26 TN-Năm B - Bài học từ NƯỚC - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên - Năm B - Tối CN

Bài giảng Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên - Năm B - Tối Thứ Bảy


Bài giảng Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha khách


Bài giảng Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông