Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Năm C (2018 - 2019)4

Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm C - Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm C - Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên
 

Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm C - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông