Nhân sự

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
danh sach linh muc

 

1. Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu (Chính xứ Hữu Quan)

Sinh: 1-7-1940; Lm: 1-1-1988. Qt: 26.07

Đc: Hữu Quan - Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

2. Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến (Phụ tá giáo xứ Yên Trì)

Sinh: 30.11.1978; Lm: 19.03.2014; Qt: 19.03

3. Cha Giuse Nguyễn Trần Châu (Chính xứ Lương Khê)

Sinh: 26-4-1976; Lm: 01-5-2012. Qt: 19-3

Đc: Lương Khê - Tràng Cát- Hải Phòng.

4. Cha Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn (Chính xứ Súy Nẻo)

Sinh: 23- 07-1974; Lm: 22-8-2009; Qt: 29-08

Đc: Thuý Nẻo - Bắc Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng.

5. Cha Giuse Bùi Quang Cường (Chính xứ Đại Lộ)

Sinh: 1.10.1967; Lm: 23.5.1996; Qt: 19.03

Đc: Đại Lộ - Hà Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương.

6. Cha Hilario Nguyễn Thế Cường  (Chính xứ Mỹ Động)

Sinh: 30.9.1967; Lm: 2.2.2004; Qt: 13.01

Đc: Mỹ Động - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương.

7. Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng (Chính xứ Thúy Lâm)

Sinh: 01-01-1977; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3

Đc: Thúy Lâm - Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương.

8. Cha Giuse Nguyễn Đình Dương  (Chính xứ Nam Pháp)

Sinh: 19.5.1976; Lm: 22.8.2009; Qt: 19.03

Đc: Nam Pháp - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng.

9. Cha Stê-pha-nô Nguyễn Khương Duy 

Sinh: 09-9-1966; Lm:01-5-2012; Qt: 26.12

10. Cha Giuse Bùi Hữu Duy (Phụ tá giáo xứ Hòn Gai)

Sinh: 03.09.1979; Lm: 19.03.2014; Qt 19.03

11. Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài (Chính xứ Yên Trì)

Sinh: 10.6.1940; Lm: 10.6.1994; Qt: 19.03

Đc: Yên Trì - Hiệp Hoà - Yên Hưng - Quảng Ninh.

12.Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh (Chính xứ Xâm Bồ)

Sinh: 8.12.1967; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03

Đc: Xâm Bồ - Nam Hải - Hải An - Hải Phòng.

13. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo (Chính xứ Văn Mạc)

Sinh: 17.12. 1977; Lm: 19.03.2014; Qt 29.06

Đc: Văn Mạc - Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương.

14. Cha Đaminh Cao Văn Đức (Chính xứ Tiên Đôi)

Sinh: 21.6.1971; Lm: 2.2.2004; Qt: 08.08

Đc: Tiên Đôi – Đoàn lập – Tiên Lãng – Hải Phòng.

15. Cha Inhaxio Vũ Văn Giang (Chính xứ Đông Côn)

Sinh: 1.1.1972; Lm: 2.2.2004; Qt: 17.10

Đc: Đông Côn - Tiên Minh - Tiên Lãng - Hải Phòng.

16. Cha Giuse Bùi Văn Hà (Chính xứ Đông Lâm)

Sinh: 12.3.1969; Lm: 2.2.2004; Qt: 19.03

Đc: Đông Lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương.

17. Cha Baotixita Bùi Văn Hân (Chính xứ Nhân Nghĩa)

Sinh: 17.01.1975 ;  Lm: 7.10.2007; Qt: 29.08

Đc: Nhân Nghĩa - Nam Đồng - Tp. Hải Dương.

18. Cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển (Chính xứ Văn Khê)

Sinh: 21.9.1941; Lm: 10.6.1994; Qt: 26.12

Đc: Văn Khê - An Thọ - An Lão - Hải Phòng.    

19. Cha Phê-rô Sanen  Nguyễn Văn Hiệu (Thưký TGM)

Sinh: 25.10.1974; Lm: 22.8.2009; Qt: 28.04

Đc: TGM Hải Phòng - 46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng.

20. Cha Gioan B. Bùi Văn Hoan (Giúp xứ Hòn Gai)

Sinh: 10.02.1970; Lm: 29.11.2005; Qt: 29.08

Đc: Hòn Gai - Bạch Đằng - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh.

21. Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng (Chính xứ Kẻ Bượi)

Sinh:29-5-1977; Lm:01-5-2012; Qt: 26.07

Đc: Côi Hạ - Phạm Trấn - Gia Lộc - Hải Dương.        

22. Cha Antôn Khổng Minh Hoàng (Chính xứ Ngọc Lý)

Sinh: 28.12.1964; Lm: 7.10.2001; Qt: 13.06

Đc: Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương.

23. Cha Giuse Nguyễn Quốc Hoàng

Sinh: 22.10.1971; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03    

24. Cha Antôn Vũ Văn Học (Chính xứ Đồng Xá)

Sinh: 09.03.1980; Lm: 19.03.2014; Qt: 13.06

Đc: Đồng Xá – Đồng Gia – Kim Thành – Hải Dương.

25. Cha Giuse Nguyễn Văn Huy (Phụ tá giáo xứ Tiên Đôi)

Sinh: 29.6.1983; Lm: 19.03.2014; Qt: 19.03

26. Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng  (Chính xứ Hòn Gai)

Sinh: 23.8.1944; Lm: 26.8.1984; Qt: 08.08

Đc: Hòn Gai - Bạch Đằng - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh.

27. Cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng  (Chính xứ An Tân)

Sinh: 26.12.1973; Lm: 7.10.2007 ; Qt: 08.08

28. Cha Phê-rô Đoàn Văn Khải (Chính xứ Đồng Giá)

Sinh: 20.10.1974; Lm: 22.08.2009 ; Qt: 29.06

Đc: Đồng Giá - Thiên Hương - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

29.Cha Tô-ma Nguyễn Hữu Khang (Chính xứ Mặc Cầu)

Sinh: 18.09.1972; Lm: 22.08.2009 ; Qt: 03.07

Đc: Mặc Cầu - Thái Tân - Nam Sách - Hải Dương.

30. Cha Giuse Hoàng Văn Khiển (Chính xứ Đào Xá)

Sinh: 12-6-1976; Lm:01-5-2012; Qt: 19-3

Đc: Đào Xá – Đào Dương – Ân Thi – Hưng Yên.

31. Cha Giuse Vũ Văn Khương (Chính xứ Đồng Vạn)

Sinh: 01-8-1978; Lm:01-5-2012; Qt: 19-3

Đc: Đồng Vạn - Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương.

32. Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện (Quản lý Tòa Giám mục)

Sinh: 23.10.1971; Lm: 29.11.2005; Qt: 29.08

Đc: TGM Hải Phòng - 46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng.

33. Cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm (Nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục)

Sinh: 16.6.1942; Lm: 7.10.1970; Qt: 29.06

34. Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ (Chính xứ Đông Khê)

Sinh: 10.6.1965; Lm: 2.2.2004; Qt: 19.03

Đc: Đông Khê - Việt Dân - Đông Triều - Quảng Ninh

35 - Cha Antôn Trần Văn Minh (Chính xứ Cẩm Phả)

Sinh: 13.11.1963; Lm: 7.10.2007 ; Qt  13.06

Đc: Cẩm Tây - Tp. Cẩm Phả - Quảng Ninh

36. Cha Phêrô Nguyễn Văn Lập (Chính xứ Xuân Ninh)

Sinh: 13.11.1970; Lm: 2.2.2004; Qt: 29.06

Đc: Hải Xuân - Tp. Móng Cái - Quảng Ninh.

37. Cha Giuse Nguyễn Văn Luân (Chính xứ Khúc Giản)

Sinh: 15.8.1940; Lm: 9.6.1994; Qt: 19.03

Đc: Khúc Giản - An Tiến - An Lão - Hải Phòng.

38. Cha Tôma Đỗ Đức Lượng (Phụ tá giáo xứ Hữu Quan)

Sinh: 04.05.1978; Lm: 19.03.2014; Qt: 03.7

39. Cha Phêrô Phạm Văn Nghĩa (Chính xứ Hà Lai)

Sinh: 29.6.1966; Lm: 7.10.2001; Qt: 29.06

Đc: Đầm Hà - Quảng Hà - Quảng Ninh.

40. Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên (Chính xứ An-tôn)

Sinh: 10.10.1969; Lm: 7.10.2001; Qt: 29.06

Đc: An Quý - Bình Giang - Hải Dương.

41. Cha Gioan B. Bùi Văn Nhượng (Chính xứ Kẻ Sặt)

Sinh: 10.10.1961; Lm: 24.1.1988; Qt: 29.08

Đc: Kẻ Sặt - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương.

42. Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh (Chính xứ Lãm Hà)

Sinh: 14.5.1961; Lm: 24.1.1988; Qt: 13.06

Đc: Lãm Hà - Kiến An - Hải Phòng.

43. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê (Chính xứ Phú Lộc)

Sinh: 27.10.1961; Lm: 23.5.1996; Qt: 08.08

Đc: Phú Lộc - Cẩm Văn - Cẩm Giảng - Hải Dương.

44. Cha Đa-minh Nguyễn Văn Phòng (Quản nhiệm xứ Kim Côn)

Sinh: 20.08.1974; Lm: 29.11.2005; Qt. 08.08

Đc: Kim Côn - Chiến Thắng - An Lão - Hải Phòng.

45. Cha Gioan B. Đoàn Văn Phú (Chính xứ Thắng Yên)

Sinh: 17.7.1960; Lm: 23.5.1996; Qt: 29.08

Đc: Thắng Yên - Thượng Vũ- Kim Thành - Hải Dương.

46. Cha Inhaxiô Đoàn Như Quý (Chính xứ Đáp Khê)

Sinh: 28-4-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 17.10

Đc: Đáp Khê - Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Dương.

47. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Sách (Chính xứ Nam Am)

Sinh: 21.1.1967; Lm: 2.2.2004; Qt: 24.06

Đc: Nam Am - Tam Cường - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

48. Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng (Chính xứ Lão Phú)

Sinh: 12-01-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3

Đc: Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thuỵ - Hải Phòng.

49. Cha Antôn Khổng Minh Số (Chính xứ An Toàn)

Sinh: 12.10.1938; Lm: 3.12.1982; Qt: 13.06

Đc: Thuỷ Giang - Dương Kinh - Hải Phòng.

50. Cha Giuse Phạm Văn Sửu (Chính xứ Phương Quan)

Sinh: 05.10.1973; Lm: 22.08.2009; Qt: 19.03

Đc: Phương Quan - Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương.

51. Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo (Chính xứ Trang Quan – Đồng Giới)

Sinh: 22.10.1970; Lm: 7.10.2001; Qt: 03.12

Đc: An Đồng - An Dương - Hải Phòng.

52. Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng (Chính xứ Tân Kim)

Sinh: 5.1.1974; Lm: 2.2.2004 ; Qt: 13.06

Đc: 36 Tân Kim - Tân Bình - Tp. Hải Dương.

53. Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng (Chính xứ An Quý)

Sinh: 20.2.1971; Lm: 7.10.2007 ; Qt:26.07

Đc: An Quý - Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

54. Cha Phê-rô Vũ Văn Thìn (Chính xứ Bùi Xá)

Sinh:13.02.1976; Lm: 22.08.2009; Qt: 29.06

Đc: Bùi Xá - Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên.

55. Cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh (Chính xứ Bùi Hòa)

Sinh: 12.7.1961; Lm: 8.9.1998; Qt: 29.06

Đc: Bùi Hòa - Hoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương.

56. Cha Giuse Nguyễn Văn Thông (Chính xứ Hải Phòng)

Sinh: 16.10.1960; Lm: 24.1.1988; Qt: 19.03

Đc: Nhà thờ Chính Tòa - 46 Hoàng Văn Thụ – Hải Phòng.

57. Cha Giuse Hoàng Văn Thiều (Chính xứ Trung Nghĩa)

Sinh: 10.4.1963; Lm: 7.10.2007 ; Qt: 19.03

Đc: Trung Nghĩa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng.

58. Cha Giuse Đào Trung Thời (Chính xứ Nghĩa Xuyên)

Sinh: 15.10.1973; Lm: 7.10.2007 ; Qt: 19.03

Đc: Nghĩa Xuyên - Tam Kỳ - Kim Thành - Hải Dương.

59. Cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn (Phụ tá giáo xứ Chính tòa)

Sinh: 10.10.1974; Lm: 19.03.2014; Qt 28.8

60. Cha Ixiđôrô Phạm Văn Toản (Chính xứ Xuân Điện)

Sinh: 15-8-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 04-4

Đc: Xuân Điện - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

61. Cha Antôn Nguyễn Văn Thục (Chính xứ Đồng Bình)

Sinh: 3.1.1965; Lm: 23.5.1996; Qt: 13.06

Đc: Đồng Bình - Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương.

62. Cha Giuse Dương Hữu Tình (Chính xứ Hải Dương)

Sinh: 10.2.1969; Lm: 23.5.1996; Qt: 19.03

Đc: 100 Trần Hưng Đạo - Tp. Hải Dương.

63. Cha Antôn Nguyễn Văn Uy (Chính xứ ThưTrung)

Sinh: 29.8.1944; Lm: 19.3.1976; Qt: 13.06

Đc: ThưTrung - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng.

64. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang (Phó quản lý TGM)

Sinh: 18-8-1977; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3

Đc: TGM Hải Phòng - 46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng.

65. Cha Giuse Ngô Văn Vàng (Chính xứ Trà Cổ)

Sinh: 7.3.1964; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03

Đc: Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh.

66. Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững (Chính xứ Mạo Khê)

Sinh: 23.10.1957; Lm: 24.1.1988; Qt: 17.10

Đc: Thị xã Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.

67. Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh (Chính xứ Liễu Dinh)

Sinh: 2.7.1968; Lm: 2.2.2004; Qt: 03.07

Đc: Liễu Dinh - Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng. 

68. Cha Phaolô Vũ Đình Viết (Du học tại Mỹ)

Sinh: 16.6.1972; Lm: 2.2.2004; Qt: 25.01

69 - Cha Giuse Nguyễn Văn Xứng (Chính xứ Thiết Tranh)

Sinh: 15.10.1959; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03

Đc: Thiết Tranh - Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

70. Cha Phaolô Nguyễn Văn ĐôngDòng Thánh Thể (xứ Cựu Viên)

Sinh: 15.12.1958; Lm: 16.02.2004; Qt: 26.07

Đc: Tổ 12 - phường Bắc Sơn - Kiến An – Hải Phòng.

71. Cha Giuse Hoàng Văn Thịnh - DCCT (Phụ trách xứ Phú Tảo)

Sinh: 19.11.1974; Lm: 28.06.2007; Qt: 28.01

Đc: Thạch Khôi - Tp. Hải Dương - Hải Dương.

72. Cha Tôma Aquinô Vũ Quân Bằng - DCCT (Phụ trách xứ Phú Tảo)

Sinh: 19.11.1974; Lm: 28.06.2007; Qt: 28.01

Đc: Thạch Khôi - Tp. Hải Dương - Hải Dương.

73. Cha Giuse Vũ Văn Tuyên - Dòng Đaminh (Chính xứ Kim Bịch)

Sinh: 12.12.1975; Lm: 04.08.2012; Qt: 19.03

Đc: Kim Bịch Tây - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương

74. Cha Phêrô Vêrôla Trần Văn Cẩm - Dòng Đaminh (Đền thánh Martin)

Sinh: 21.12.1965; Lm: 11.06.2010; Qt: 04.06

75. Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt - Dòng Đaminh (Đền thánh Martin)

Sinh: 20.09.1958; Lm: 01.11.1995; Qt: 08.08

Đc: Tân Tiến - Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương.

 

(Cập nhngày 5 tháng 8 năm 2014)
TGM HẢI PHÒNG

 


Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 66
 
  •   Hôm nay 671
  •   Tháng hiện tại 350,952
  •   Tổng lượt truy cập 21,275,255