Sỏi đá cũng cần có nhau (Lễ cầu hồn)
“Sỏi đá cũng cần có nhau”, phương chi là con người. Người với người sống để yêu nhau. Người sống và người chết cũng luôn cần có nhau.

Radio Veritas

Radio Vatican